AON ->Misja i zadania AON

Misja i zadania AON

Działalność dydaktyczna

Celem studiów w Akademii Obrony Narodowej było uzyskanie przez jej wojskowych absolwentów wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji w dowództwach, sztabach, uczelniach, instytucjach wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa.

W przypadku osób cywilnych AON kształciła studentów na potrzeby obronności państwa. Po ukończeniu studiów można było podjąć pracę w każdej instytucji administracji centralnej lub samorządowej związanej z obronnością i bezpieczeństwem kraju, np. Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, urzędach wojewódzkich i marszałkowskich, urzędach miast, powiatów i gmin, a także w instytucjach badawczo-naukowych.

Działalność naukowa i badawcza

Akademia Obrony Narodowej obok funkcji edukacyjnej pełniła jednocześnie rolę ośrodka naukowego rozwijającego teorię nauk o obronności i nauk o bezpieczeństwie oraz wypracowującego konkretne rozwiązania na potrzeby praktyki funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego, w tym szczególnie sił zbrojnych i systemu obronnego RP .

Akademia prowadziła badania naukowe oraz prace rozwojowe w dyscyplinach nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie. W naukach o obronności badaniami objęta jest problematyka obronna państwa, teorii sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki. Badania te skupione były na tematyce przygotowań obronnych państwa, organizacji i rozwoju systemu obronnego państwa, w tym sił zbrojnych, a także organizacji i prowadzeniu działań obronnych, operacji wojskowych, dowodzeniu oraz szkoleniu wojsk. Natomiast w ramach nauk o bezpieczeństwie badania obejmują całokształt problematyki bezpieczeństwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Przedmiotem szczególnego zainteresowania tych badań były współczesne systemy bezpieczeństwa w wymiarze militarnym i niemilitarnym oraz ich funkcjonowanie na różnych poziomach organizacyjnych.

Działalność doradcza i ekspercka

Pracownicy naukowi AON stanowili wyjątkowe środowisko eksperckie i doradcze obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa. Problematyka badawcza podejmowana przez pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni koncentrowała się w następujących obszarach:

– system i strategia bezpieczeństwa narodowego RP,

– system obronny państwa i strategia obronna RP,

– współczesne konflikty zbrojne,

– Wojska Lądowe i Siły Powietrzne w systemie obronnym RP,

– pozawojenne działania zbrojne,

– zasady użycia sił zbrojnych w działaniach pozawojennych,

– reagowanie państwa na zagrożenia terrorystyczne,

– zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych,

– obrona terytorialna i cywilna kraju,

– wsparcie udzielane przez Państwo Gospodarza (Host Nation Support – HNS) i współpraca cywilno-wojskowa (Civil Military Cooperation – CIMIC),

– logistyka i ekonomika obrony,

– wychowanie i system edukacji w Siłach Zbrojnych,

– edukacja dla bezpieczeństwa.