Pion Kanclerza

1. Pion Kanclerza zabezpiecza działalność dydaktyczną i badawczą Uczelni.

2. Do głównych zadań Pionu Kanclerza należy prowadzenie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej Akademii, w tym w szczególności:

1) określanie zasad dotyczących zarządzania majątkiem Akademii;
2) prowadzenie działań zapewniających zachowanie i właściwe wykorzystanie majątku Akademii oraz jego powiększanie i rozwój, zwłaszcza w zakresie:
a) organizacji pracy zmierzającej do wykonywania zadań technicznych i eksploatacyjnych, mających na celu zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej wszystkich obiektów akademickich,
b) analizowania wpływów z najmu, dzierżawy i usług gospodarczych oraz nadzoru nad terminowym egzekwowaniem należności z tego tytułu,
c) działalności inwestycyjnej i remontowej zmierzającej do powiększenia, moderni-zacji infrastruktury Akademii i utrzymania w należytym stanie technicznym budynków i obiektów Akademii,
d) sprawowania i organizowania nadzoru nad prawidłową eksploatacją i konserwacją obiektów Akademii oraz urządzeń technicznych w tych obiektach,
e) zaopatrzenia Akademii w niezbędne środki trwałe, materiały i urządzenia oraz ich przydział podstawowym jednostkom organizacyjnym Akademii na podstawie odrębnych ustaleń Rektora-Komendanta Akademii,
f) gospodarki zasobami materiałowymi Akademii,
g) nadzoru nad podległymi bezpośrednio wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi oraz ich współpracą z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Akademii.

3. Pionem Kanclerza kieruje Kanclerz, który podlega bezpośrednio Rektorowi-Komendantowi.

Kanclerz
dr Tomasz BASZCZYŃSKI
t.baszczynski@aon.edu.pl

Sekretariat Pionu Kanclerza
tel 261-813-135
fax 261-814-062
sekretariat.pk@aon.edu.pl

Kwestura

Kwestura jest komórką organizacyjną Akademii Obrony Narodowej, powołaną do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach środków pochodzących z dotacji budżetowych, przychodów uzyskiwanych z tytułu odpłatnie prowadzonej działalności oraz wpływów z innych źródeł, na podstawie planu rzeczowo-finansowego uwzględniającego poszczególne kierunki działalności Uczelni.

KONTAKT

Kwestura

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103 (bud. nr 1)
00-910 Warszawa
kwestura@aon.edu.pl
NIP AON: 113-00-05-367
REGON AON: 011574244

Kasa czynna:
wtorek i piątek: 10.00-14.00
tel. 261-814-080

Kwestura czynna:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

KWESTOR-ZASTĘPCA KANCLERZA
mgr Małgorzata Ewa MILIAN-POGONOWSKA
tel. 261-813-633
m.pogonowska@aon.edu.pl

Zastępca Kwestora – Kierownik Sekcji Ewidencji Ilościowo-Wartościowej
Danuta WOJTELEWICZ
tel. 261-813-692
d.wojtelewicz@aon.edu.pl

Kierownik Sekcji Księgowości i Rozliczeń
mgr Bogusław ALENCEWICZ (pok. 107)
tel. 261-814-137
b.alencewicz@aon.edu.pl

Kierownik Sekcji Rachuby i Płac
mgr Paweł CZUPRYNIAK (pok. 11)
tel./fax 261-813-315

Finansowa obsługa studentów (Uczelnia XP, obiegówki)
Mariola SPODAR (pok. 102)
tel. 261-814-027

Jolanta DĄBROWSKA (pok. 105)
tel. 261-8 13 209

Radca prawny
mec. Andrzej KNAPIK (pok. 10)
tel. 261-813-475

Logistyka

1. Logistyka jest komórką organizacyjną podległą Kanclerzowi, przeznaczoną do zabezpieczenia Akademii w zakresie materiałowo-technicznym, infrastruktury, obsługowo-remontowym, transportowym i medycznym.
2. Logistyka realizuje zdania związane z zabezpieczeniem działalności Akademii poprzez:
1) Zespół ds. Planowania;
2) Wydział Zabezpieczenia;
3) Sekcję Wsparcia Teleinformatycznego;
4) Wydział Infrastruktury;
5) Ambulatorium.

KONTAKT

ZASTĘPCA KANCLERZA DS. LOGISTYKI
płk mgr Zbigniew BACZKOWSKI
tel. 261-814-127
z.baczkowski@aon.edu.pl

Zespół ds. Planowania

Zespół ds. Planowania jest komórką Logistyki Pionu Kanclerza. Odpowiada za planowanie, organizację i koordynację zamierzeń Pionu Kanclerza. Pozyskuje i gromadzi informacje z komórek organizacyjnych Pionu Kanclerza oraz z innych jednostek i komórek organizacyjnych Akademii, dokonuje ich analizy i weryfikacji, a w konsekwencji przygotowuje materiały umożliwiające podjęcie optymalnej decyzji przez Kanclerza, Zastępcę Kanclerza ds. Logistyki i Kwestora.

KONTAKT

STARSZY SPECJALISTA-KIEROWNIK ZESPOŁU DS. PLANOWANIA
ppłk mgr Wiesław DOŁĘGA
tel. 261-813-740
w.dolega@aon.edu.pl

SPECJALISTA

Grażyna MOŚCICKA
tel. 261-813-514
g.moscicka@aon.edu.pl

PODOFICER-MŁODSZY SPECJALISTA
chor. mgr Konrad RACZYŃSKI
tel. 261-813-257
k.raczynski@aon.edu.pl

Wydział Zabezpieczenia

1. Wydział Zabezpieczenia jest komórką Logistyki Pionu Kanclerza. Odpowiada za kierowanie całokształtem działalności związanej z realizacją zadań w zakresie organizacji zabezpieczenia technicznego, w tym uzbrojenia i transportu oraz realizuje zaopatrywanie materiałowe akademii w obszarze żywnościowym, mundurowym, wyszkoleniowym, mps i administracyjno-biurowym.
2. Realizuje zabezpieczenie procesu dydaktycznego i działalności gospodarczej AON w zakresie materiałowo-technicznym i transportowym poprzez:
1) Sekcję Techniczną;
2) Sekcję Materiałową;
3) Kasyno AON.

KONTAKT

SZEF WYDZIAŁU ZABEZPIECZENIA
ppłk mgr inż. Zbigniew ZAJĄC
tel. 261-813-470
z.zajac@aon.edu.pl

KIEROWNIK SEKCJI TECHNICZNEJ
st. chor. sztab. Zbigniew KORZENIOWSKI
tel. 261-813-740
z.korzeniowski@aon.edu.pl

KIEROWNIK SEKCJI MATERIAŁOWEJ
st. chor. sztab. Mieczysław SZEWCZYK
tel. 261-813-740
mi.szewczyk@aon.edu.pl

KIEROWNIK KASYNA AON
Ewa SIKORA
tel. 261-813-378

Sekcja Wsparcia Teleinformatycznego

Sekcja Wsparcia Teleinformatycznego jest komórką Logistyki Pionu Kanclerza. Odpowiada za kierowanie całokształtem działalności związanej z realizacją zadań w zakresie organizacji zabezpieczenia sprzętu łączności i informatyki dla Akademii oraz gospodarki tym sprzętem, sprzętem poligraficznym i audiowizualnym.

KONTAKT

SZEF SEKCJI WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO
mjr mgr inż. Janusz LISIKIEWICZ
tel. 261-813-110
j.lisikiewicz@aon.edu.pl

ADMINISTRATOR SIECI LAN
mgr Marcin CIUNOWICZ
tel. 261-813-367
664 935 352
m.ciunowicz@aon.edu.pl
informatyka@aon.edu.pl

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury jest komórką Logistyki Pionu Kanclerza, realizującą przedsięwzięcia mające na celu zabezpieczenie potrzeb rzeczowych Akademii w zakresie zakwaterowania, utrzymania infrastruktury oraz planowania i realizacji inwestycji i remontów.

KONTAKT

SZEF WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
mgr inż. Włodzimierz DĘBICKI
tel. 261-813-296
w.debicki@aon.edu.pl

ZASTĘPCA SZEFA WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
inż. Maciej GRODZKI
tel. 261-814-317

Ambulatorium

Ambulatorium jest komórką Logistyki Pionu Kanclerza powołaną do realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia medyczno-sanitarnego w Akademii.

Zespół Zamówień Publicznych

Zespół Zamówień Publicznych jest komórką Pionu Kanclerza. Pełni rolę wykonawczą i koordynacyjną wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych w AON

KONTAKT

SZEF ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Iwona ŁOPACIŃSKA
tel. 261-813-217
i.lopacinska@aon.edu.pl

SPECJALISTA
Jolanta TABORSKA
tel. 261-813-780
j.taborska@aon.edu.pl

SPECJALISTA
mgr Eliza PIÓREK
tel. 261-813-717
e.piorek@aon.edu.pl

Zespół Inwentaryzacji Ciągłej i Wewnętrznej Kontroli Finansowej

Zespół Inwentaryzacji Ciągłej i Wewnętrznej Kontroli Finansowej jest komórką organizacyjną Pionu Kanclerza, przeznaczoną do organizacji i realizacji planowych i doraźnych spisów inwentaryzacyjnych środków rzeczowych i wartości pieniężnych Akademii w ciągu całego roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz organizowanie
i przygotowanie poszczególnych kontroli finansowych.

KONTAKT

SZEF ZESPOŁU INWENTARYZACJI CIĄGŁEJ I WEWNĘTRZNEJ KONTROLI FINANSOWEJ
mgr Monika SZUBA
tel. 261-814-136
m.szuba@aon.edu.pl

SPECJALISTA
Monika TABAKA
tel. 261-813-136
m.tabaka@aon.edu.pl

Na skróty

Nowości wydawnictwa

Bogdan Mieczysław Szulc, Krzysztof Krakowski

Dylematy współczesnej dydaktyki obronnej

W lewo
W prawo