Pion Kanclerza

1. Pion Kanclerza zabezpiecza działalność dydaktyczną i badawczą Uczelni.

2. Do głównych zadań Pionu Kanclerza należy prowadzenie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej Akademii, w tym w szczególności:

1) określanie zasad dotyczących zarządzania majątkiem Akademii;
2) prowadzenie działań zapewniających zachowanie i właściwe wykorzystanie majątku Akademii oraz jego powiększanie i rozwój, zwłaszcza w zakresie:
a) organizacji pracy zmierzającej do wykonywania zadań technicznych i eksploatacyjnych, mających na celu zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej wszystkich obiektów akademickich,
b) analizowania wpływów z najmu, dzierżawy i usług gospodarczych oraz nadzoru nad terminowym egzekwowaniem należności z tego tytułu,
c) działalności inwestycyjnej i remontowej zmierzającej do powiększenia, moderni-zacji infrastruktury Akademii i utrzymania w należytym stanie technicznym budynków i obiektów Akademii,
d) sprawowania i organizowania nadzoru nad prawidłową eksploatacją i konserwacją obiektów Akademii oraz urządzeń technicznych w tych obiektach,
e) zaopatrzenia Akademii w niezbędne środki trwałe, materiały i urządzenia oraz ich przydział podstawowym jednostkom organizacyjnym Akademii na podstawie odrębnych ustaleń Rektora-Komendanta Akademii,
f) gospodarki zasobami materiałowymi Akademii,
g) nadzoru nad podległymi bezpośrednio wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi oraz ich współpracą z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Akademii.

3. Pionem Kanclerza kieruje Kanclerz, który podlega bezpośrednio Rektorowi-Komendantowi.

Kanclerz
dr Tomasz BASZCZYŃSKI
t.baszczynski@aon.edu.pl

Sekretariat Pionu Kanclerza
tel 22-6-813-135
fax 22-6-814-062
sekretariat.pk@aon.edu.pl

Kwestura

Kwestura jest komórką organizacyjną Akademii Obrony Narodowej, powołaną do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach środków pochodzących z dotacji budżetowych, przychodów uzyskiwanych z tytułu odpłatnie prowadzonej działalności oraz wpływów z innych źródeł, na podstawie planu rzeczowo-finansowego uwzględniającego poszczególne kierunki działalności Uczelni.

KONTAKT

Kwestura

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103 (bud. nr 1)
00-910 Warszawa
kwestura@aon.edu.pl
NIP AON: 113-00-05-367
REGON AON: 011574244

Kasa czynna:
wtorek i piątek: 10.00-14.00
tel. 22 6-814-080

Kwestura czynna:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

KWESTOR-ZASTĘPCA KANCLERZA
mgr Małgorzata Ewa MILIAN-POGONOWSKA
tel. 22 6 813-633
m.pogonowska@aon.edu.pl

Zastępca Kwestora - Kierownik Sekcji Ewidencji Ilościowo-Wartościowej
Danuta WOJTELEWICZ
tel. (22) 68 13 692
d.wojtelewicz@aon.edu.pl

Kierownik Sekcji Księgowości i Rozliczeń

mgr Marek ANDRZEJEWSKI (pok. 107)
tel. (22) 68 14 137

Kierownik Rachuby i Wewnętrznej Kontroli Finansowej
mgr Mirosław CHRZANOWSKI (pok. 11)
tel./fax (22) 68 13 315

Finansowa obsługa studentów (Uczelnia XP, obiegówki)
Mariola SPODAR (pok. 102)
tel. (22) 6814027

Teresa RUDNICKA (pok. 105)
tel. (22) 68 13 209

Radca prawny
mec. Andrzej KNAPIK (pok. 10)
tel. (22) 68 13 475

Logistyka

1. Logistyka jest komórką organizacyjną podległą Kanclerzowi, przeznaczoną do zabezpieczenia Akademii w zakresie materiałowo-technicznym, infrastruktury, obsługowo-remontowym, transportowym i medycznym.
2. Logistyka realizuje zdania związane z zabezpieczeniem działalności Akademii poprzez:
1) Zespół ds. Planowania;
2) Wydział Zabezpieczenia;
3) Sekcję Wsparcia Teleinformatycznego;
4) Wydział Infrastruktury;
5) Ambulatorium.

KONTAKT

ZASTĘPCA KANCLERZA DS. LOGISTYKI
płk mgr Zbigniew BACZKOWSKI
tel. 22 6 814-127
z.baczkowski@aon.edu.pl

Zespół ds. Planowania

Zespół ds. Planowania jest komórką Logistyki Pionu Kanclerza. Odpowiada za planowanie, organizację i koordynację zamierzeń Pionu Kanclerza. Pozyskuje i gromadzi informacje z komórek organizacyjnych Pionu Kanclerza oraz z innych jednostek i komórek organizacyjnych Akademii, dokonuje ich analizy i weryfikacji, a w konsekwencji przygotowuje materiały umożliwiające podjęcie optymalnej decyzji przez Kanclerza, Zastępcę Kanclerza ds. Logistyki i Kwestora.

KONTAKT

STARSZY SPECJALISTA-KIEROWNIK ZESPOŁU DS. PLANOWANIA
ppłk mgr Wiesław DOŁĘGA
tel. 22 6 813-740
w.dolega@aon.edu.pl

SPECJALISTA

Grażyna MOŚCICKA
tel. 22 6 813-514
g.moscicka@aon.edu.pl

PODOFICER-MŁODSZY SPECJALISTA
chor. mgr Konrad RACZYŃSKI
tel. 22 6 813-257
k.raczynski@aon.edu.pl

Wydział Zabezpieczenia

1. Wydział Zabezpieczenia jest komórką Logistyki Pionu Kanclerza. Odpowiada za kierowanie całokształtem działalności związanej z realizacją zadań w zakresie organizacji zabezpieczenia technicznego, w tym uzbrojenia i transportu oraz realizuje zaopatrywanie materiałowe akademii w obszarze żywnościowym, mundurowym, wyszkoleniowym, mps i administracyjno-biurowym.
2. Realizuje zabezpieczenie procesu dydaktycznego i działalności gospodarczej AON w zakresie materiałowo-technicznym i transportowym poprzez:
1) Sekcję Techniczną;
2) Sekcję Materiałową;
3) Kasyno AON.

KONTAKT

SZEF WYDZIAŁU ZABEZPIECZENIA
ppłk mgr inż. Zbigniew ZAJĄC
tel. (22) 6813470
z.zajac@aon.edu.pl

KIEROWNIK SEKCJI TECHNICZNEJ
st. chor. sztab. Zbigniew KORZENIOWSKI
tel. 22 6 813-740
z.korzeniowski@aon.edu.pl

KIEROWNIK SEKCJI MATERIAŁOWEJ
st. chor. sztab. Mieczysław SZEWCZYK
tel. 22 6 813-740
mi.szewczyk@aon.edu.pl

KIEROWNIK KASYNA AON
Ewa SIKORA
tel. 22 6 813-378

Sekcja Wsparcia Teleinformatycznego

Sekcja Wsparcia Teleinformatycznego jest komórką Logistyki Pionu Kanclerza. Odpowiada za kierowanie całokształtem działalności związanej z realizacją zadań w zakresie organizacji zabezpieczenia sprzętu łączności i informatyki dla Akademii oraz gospodarki tym sprzętem, sprzętem poligraficznym i audiowizualnym.

KONTAKT

SZEF SEKCJI WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO
mjr mgr inż. Janusz LISIKIEWICZ
tel. 22 6 813-110
j.lisikiewicz@aon.edu.pl

ADMINISTRATOR SIECI LAN
mgr Marcin CIUNOWICZ
tel. 22 6 813-367
664 935 352
m.ciunowicz@aon.edu.pl
informatyka@aon.edu.pl

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury jest komórką Logistyki Pionu Kanclerza, realizującą przedsięwzięcia mające na celu zabezpieczenie potrzeb rzeczowych Akademii w zakresie zakwaterowania, utrzymania infrastruktury oraz planowania i realizacji inwestycji i remontów.

KONTAKT

SZEF WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
mgr inż. Włodzimierz DĘBICKI
tel. 22 6 813-296
w.debicki@aon.edu.pl

ZASTĘPCA SZEFA WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
inż. Maciej GRODZKI
tel. 22 6 814-317

Ambulatorium

Ambulatorium jest komórką Logistyki Pionu Kanclerza powołaną do realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia medyczno-sanitarnego w Akademii.

KONTAKT

KIEROWNIK AMBULATORIUM
mjr lek. med. Robert ZIMNY
tel. 22 6 813-564
r.zimny@aon.edu.pl

Zespół Zamówień Publicznych

Zespół Zamówień Publicznych jest komórką Pionu Kanclerza. Pełni rolę wykonawczą i koordynacyjną wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych w AON

KONTAKT

SZEF ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Iwona ŁOPACIŃSKA
tel. 22 6 813-217
i.lopacinska@aon.edu.pl

SPECJALISTA
Jolanta TABORSKA
tel. 22 6 813-780
j.taborska@aon.edu.pl

SPECJALISTA
mgr Eliza PIÓREK
tel. 22 6 813-717
e.piorek@aon.edu.pl

Zespół Inwentaryzacji Ciągłej i Wewnętrznej Kontroli Finansowej

Zespół Inwentaryzacji Ciągłej i Wewnętrznej Kontroli Finansowej jest komórką organizacyjną Pionu Kanclerza, przeznaczoną do organizacji i realizacji planowych i doraźnych spisów inwentaryzacyjnych środków rzeczowych i wartości pieniężnych Akademii w ciągu całego roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz organizowanie
i przygotowanie poszczególnych kontroli finansowych.

KONTAKT

SZEF ZESPOŁU INWENTARYZACJI CIĄGŁEJ I WEWNĘTRZNEJ KONTROLI FINANSOWEJ
mgr Monika SZUBA
tel. 22 6 814-136
m.szuba@aon.edu.pl

SPECJALISTA
Monika TABAKA
tel. 22 6 813-136
m.tabaka@aon.edu.pl

W lewo
W prawo