Bezpieczeństwo Narodowe

O kierunku 

Studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe są kolejnym etapem kształcenia. Prowadzone są przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Podstawę realizacji procesu kształcenia stanowi Regulamin Studiów w Akademii Obrony Narodowej, Plan studiów oraz Program nauczania dla studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Wykładowcami są głównie nauczyciele akademiccy, w tym pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz pracownicy dydaktyczni zatrudnieni w Akademii Obrony Narodowej, wybitni teoretycy  z innych ośrodków naukowych, a także praktycy z MON i MSWiA.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie przez kandydata dokumentów, potwierdzających ukończenie studiów pierwszego stopnia. Przedmioty realizowane w procesie kształcenia dzielą się na ogólne i fakultatywne (do wyboru). Przedmioty ogólne mają charakter ściśle kierunkowy. Są one  przypisane do konkretnego roku oraz semestru studiów i kończą się  zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Przedmioty fakultatywne (specjalnościowe) stanowią ok. 30 % ogólnej liczby godzin oraz są rozszerzeniem i uszczegółowieniem zajęć ogólnych. Oferowane zajęcia fakultatywne umożliwiają studentom wybór określonej specjalności a tym samym rozwinięcie indywidualnych zainteresowań.

Przedmioty nauczania zestawione są w cztery działy programowe:

– dział przedmiotów kształcenia ogólnego,
– dział przedmiotów podstawowych,
– dział przedmiotów kierunkowych
– dział przedmiotów do wyboru.

Studia drugiego stopnia obejmują cztery semestry. Zajęcia prowadzone są zgodnie z rozkładem semestralnym. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz złożeniu egzaminu magisterskiego absolwent uzyskuje tytuł magistra.

Kwalifikacje absolwenta

Celem ogólnym kształcenia na studiach drugiego stopnia – kierunek bezpieczeństwo narodowe jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem narodowym i obronnością, w administracji rządowej i samorządowej oraz służbach mundurowych: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna. Treści procesu dydaktycznego opierają się na efektach kształcenia uzyskanych w toku studiów licencjackich oraz zawierają nowe elementy wiedzy i umiejętności przydatne do profesjonalnego rozwoju absolwenta – przyszłego merytorycznego pracownika administracji i służb mundurowych.

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego – również w sytuacjach niestandardowych, na podstawie niekompletnych informacji. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien umieć kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować pracą zespołów ludzkich i organizować operacje reagowania kryzysowego. Powinien być przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytucjach naukowo-badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

Absolwent powinien mieć ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia(doktoranckich).

Specjalności

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Ochrona i obrona narodowa
  • Przygotowania obronne
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Bezpieczeństwo lotnicze
  • National and international security


Plan studiów

Pobierz Plan Studiów:

Bezpieczeństwo narodowe- stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe- niestacjonarne

W lewo
W prawo