Bezpieczeństwo wewnętrzne

O kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów powstały w odpowiedzi na złożoną sytuację polityczną i nowe wyzwania współczesnego świata oraz związaną z tymi uwarunkowaniami politykę państwa, w którym szczególnie istotna stała się rola odpowiednio przygotowanej teoretycznie oraz wyszkolonej w dziedzinie  bezpieczeństwa i porządku publicznego kadry administracji publicznej.

Celem kształcenia jest zdobycie przez studentów gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie organizacji pracy służb mundurowych RP, komórek zarządzania kryzysowego administracji publicznej, firm ochrony osób, mienia i obszarów w tym uwarunkowań społecznych, prawnych i sprawnościowych.

Studenci zdobywają niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną min. w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony osób mienia, obiektów i obszarów, kryminologii i kryminalistyki, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń.

Przystąpienie Polski do struktur międzynarodowych, takich jak NATO i Unia Europejska implikuje potrzebę kształcenia kadry również w zakresie organizacji systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej, oraz strukturach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. Z uwagi na charakter uczelni, i jej tradycję edukacyjną, w programie kształcenia szczególny akcent będzie położony na zagadnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnych oraz zagrożeń kryminalnych.

Wiele przedmiotów obejmuje zarządzanie kryzysowe oraz różne aspekty komunikowania społecznego. Znaczną część programu obejmują przedmioty dotyczące różnych aspektów prawa w tym prawa cywilnego, karnego administracyjnego oraz prawa pracy i prawa policyjnego.

Realizacja celów kształcenia zakłada:

•    przekazanie studentom aktualnej wiedzy na temat problemów bezpieczeństwa wewnętrznego oraz uwarunkowań pracy Policji i innych służb mundurowych;
•    wyrobienie umiejętności posługiwania się nabytą wiedzą oraz naukową analizą związków pomiędzy zagrożeniami przestępczymi oraz a działaniami służb mundurowych;
•    kształtowanie wyobraźni oraz krytycznego i refleksyjnego ujmowania i rozwiązywania problemów dot. bezpieczeństwa społeczności lokalnych;
•    opanowanie określonej wiedzy na temat pracy wybranych służb mundurowych zwłaszcza Policji, straży miejskiej oraz innych służb i inspekcji;
•    rozwijanie zdolności samodzielnego analizowania i oceny zagrożeń przestępczych;
•    zdobywanie umiejętności ujmowania faktów, zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni europejskie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zagrożeń terrorystycznych;
•    rozbudzanie wyobraźni i krytycznej refleksji naukowej;
•    kształtowanie świadomości społecznej w zakresie oceny zagrożeń przestępczych i wiktymologii;
•    przygotowanie do uczestnictwa w działalności publicznej i kreowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Ciekawy program studiów oprócz przedmiotów wymaganych zgodnie ze standardami nauczania obejmuje przedmioty specjalnościowe –

specjalność: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA OSÓB I MIENIA

Przedmioty:
Uprawnienia służb bezpieczeństwa Publicznego; Prawo pracy i prawo urzędnicze; Ochrona granicy państwowej; Ochrona ludności i ratownictwo; Prawo karne materialne; Prawo karne procesowe; Prawo cywilne; Prawo policyjne; Bezpieczeństwo imprez masowych; Służby specjalne; System organów bezpieczeństwa publicznego; Bezpieczeństwo informacyjne;
Przestępczość gospodarcza; Taktyka i techniki interwencji.

specjalność: BEZPIECZEŃSTWO POWSZECHNE

Przedmioty:
Środowisko bezpieczeństwa Polski; Planowanie obronne; Obrona cywilna; Ochrona środowiska; Ratownictwo przedmedyczne; Prawo pracy i prawo urzędnicze; Bezpieczeństwo imprez masowych; Ochrona dziedzictwa narodowego; Taktyka i techniki interwencji; Prawo cywilne; Bezpieczeństwo w transporcie środków niebezpiecznych; Służby, inspekcje i straże; Obrona cywilna w innych państwach; Psychologiczne aspekty współczesnych zagrożeń; Ochrona infrastruktury krytycznej; Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów powinien posiadać podstawową wiedzę interdyscyplinarną i umiejętności z zakresu szczegółowych zagadnień bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali narodowej i lokalnej, oparte na podstawach nauk społecznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych oraz procedur bezpieczeństwa. W szczególności dotyczy to procedur związanych z procesem decyzyjnym realizowanym przez organy kierowania bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.

Absolwent powinien znać zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa oraz posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania (pisemnego i ustnego) informacji, a także pracy zespołowej. Winien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym terminologię z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent powinien opanować obsługę i użytkowanie komputera podłączonego do Internetu, jego wykorzystanie w życiu codziennym oraz w procesie kształcenia. Powinien być przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania kryzysowego. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalności

  • bezpieczeństwo publiczne
  • bezpieczeństwo powszechne
  • bezpieczeństwo społeczne

 

Plan studiów

Pobierz Plan Studiów:

Bezpieczeństwo wewnętrzne- stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne- niestacjonarne

Na skróty

W lewo
W prawo