Instytut Logistyki

 

Instytut Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia został powołany do organizowania i prowadzenia działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej 1 października 2008 roku. Powstał on w wyniku transformacji funkcjonalno-zadaniowej Instytut Ekonomii i Logistyki Wydziału Strategiczno-Obronnego, który to do chwili jego rozwiązania był, od roku 2001, kontynuatorem tradycji trzech komórek naukowo-dydaktycznych Akademii Obrony Narodowej tj.: Instytut Nauk Ekonomicznych, Katedra Logistyki Wojsk Lądowych oraz Katedra Logistyki Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Obecnie, w skład Instytutu wchodzą: Zakład Systemów Logistyki SZ; Zakład Kierowania Procesami Logistycznymi; Zakład Ekonomii i Finansów oraz Zakład Podstaw Logistyki.

 

 

Pracownicy zatrudnieni w Instytucie są niezwykle doświadczonymi naukowcami realizującymi od wielu lat prace naukowo-badawcze na rzecz instytucji związanych z obronnością kraju. Mogą pochwalić się opracowaniem i wydaniem drukiem: kilkunastu książek, kilkunastu podręczników i kilkudziesięciu skryptów uczelnianych. Opublikowali także kilkaset artykułów i przyczynków naukowych. Natomiast ich działalność naukowo-dydaktyczna przyczyniła się do wypromowania kilkunastu doktorów, w takich specjalnościach jak: logistyka, ekonomika bezpieczeństwa i ekonomika obrony.

Instytut Logistyki odpowiada merytorycznie za prowadzenie studiów na kierunku logistyka, a w szczególności za:

* przygotowanie kadr logistycznych SZ RP do efektywnego kierowania zabezpieczeniem logistycznym wojsk oraz dowodzenia jednostkami logistycznymi w operacjach prowadzonych siłami narodowymi oraz w układzie koalicyjnym;
* przygotowanie kadr SZ RP do kierowania działalnością Wojskowej Jednostki Budżetowej (Wojskowego Oddziału Gospodarczego) w warunkach rynkowych;
* przygotowanie specjalistów cywilnych do pracy na stanowiskach logistycznych w podmiotach gospodarczych.

Do zasadniczych zadań dydaktycznych Instytutu należy zaliczyć realizację zajęć na wszystkich kierunkach studiów i kursach prowadzonych w AON z zakresu problematyki: logistyki, ekonomii, finansów i ekonomiki bezpieczeństwa.

Działalność naukowo-badawcza pracowników Instytutu ukierunkowana jest na rozwijanie wiedzy z zakresu: logistyki wojskowej i logistyki gospodarki narodowej, zabezpieczenia logistycznego wojsk i metodyki szkolenia operacyjno-logistycznego wojsk, kierowania procesami logistycznymi w warunkach pokoju, kryzysu i wojny oraz ekonomiki bezpieczeństwa a także obrony ze szczególnym uwzględnieniem finansów wojska.

 

 

Władze Instytutu


Dyrektor

płk dr hab. inż. Ryszard CHROBAK, prof. AON


Zastępca dyrektora

płk dr Mariusz FORNAL

 

* * *

Zakład Systemów Logistyki Sił Zbrojnych

Prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej w zakresie zabezpieczenia logistycznego wojsk oraz metodyki szkolenia operacyjno-logistycznego wojsk w warunkach pokoju, zagrożenia i wojny. Obszar zainteresowań badawczych:

• logistyka sił zbrojnych oraz zabezpieczenie logistyczne i medyczne wojsk w działaniach prowadzonych siłami narodowymi oraz w układzie koalicyjnym,
• projektowanie, organizowanie i funkcjonowanie systemów zabezpieczenia logistycznego wojsk oraz szkolenia dowództw,
• założenia działania systemu logistycznego wojsk w procesie mobilizacyjnego i operacyjnego rozwijania sił zbrojnych,
• struktury organizacyjne i funkcjonowanie organów logistycznych szczebla taktycznego i operacyjnego,
• systemy logistyczne innych państw członków Sojuszu,
• kierowanie zabezpieczeniem logistycznym wojsk w operacjach prowadzonych siłami narodowymi oraz w układzie koalicyjnym (w tym w misjach pokojowych),
• zastosowanie techniki komputerowej do wspomagania logistycznych procesów decyzyjnych.


* * *

Zakład Kierowania Procesami Logistycznymi

Przygotowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej w zakresie kierowania procesami logistycznymi oraz zarządzania zasobami logistycznymi w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych, a także podmiotach gospodarki narodowej. Obszar zainteresowań badawczych:

• kierowanie procesami dostaw i usług logistycznych
• zarządzanie logistyczne;
• zarządzanie zasobami logistycznymi;
• projektowanie systemów i procesów logistycznych;
• prognozowanie, symulacje i ocena procesów logistycznych;
• optymalizacja procesów logistycznych;
• systemy informatyczne logistyki.

* * *

Zakład Ekonomii i Finansów

Prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej w obszarze teorii i praktyki makro- i mikroekonomii oraz finansów, z ukierunkowaniem na relacje zachodzące pomiędzy gospodarką narodową a system obronnym państwa. Obszar zainteresowań badawczych:

• teoria i praktyka mikro- i makroekonomii;
• polityka gospodarcza i gospodarczo-obronna;
• finanse publiczne i finanse wojska;
• analiza ekonomiczna i gospodarczo-obronna;
• ekonomika przedsiębiorstwa i ekonomika WJB (Wojskowej Jednostki Budżetowej);
• ekonomika bezpieczeństwa i obrony;
• gospodarcze podstawy bezpieczeństwa państwa oraz jego bezpieczeństwo ekonomiczne;
• finansowanie systemu bezpieczeństwa i obronności kraju (w tym głównie Sił Zbrojnych RP);
• funkcjonowanie i ewolucja systemu bezpieczeństwa i obronności państwa w jego wymiarze gospodarczym;
• ekonomiczne podstawy kształtu i priorytetów działalności NATO, UE i ONZ.

* * *

Zakład Podstaw Logistyki

Prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej w zakresie podstaw logistyki wojskowej oraz logistyki gospodarki narodowej. Obszar zainteresowań badawczych:

– podstawy logistyki wojskowej, w tym teoria i praktyka logistyki wojskowych jednostek budżetowych;
– podstawy logistyki gospodarki narodowej, w tym teoria i praktyka logistyki przedsiębiorstw oraz sieci dostaw jako źródeł zaopatrzenia dla sił zbrojnych i podmiotów świadczących usługi logistyczne na ich rzecz;
– procesy integracyjne logistyki gospodarki i logistyki sił zbrojnych okresu pokojowego.

 

Kontakt

Dyrektor Instytutu Logistyki

płk dr hab. inż. Ryszard CHROBAK, prof. AON
tel: 22 6-814-154
fax: 22 6-813-143
e-mail: r.chrobak@aon.edu.pl

Zastępca dyrektora

płk dr Mariusz FORNAL
tel: 22 6-813-962
fax: 22 6-813-143
e-mail: m.fornal@aon.edu.pl

Kierownik Zakład Systemów Logistyki SZ

płk dr hab. Wojciech NYSZK
tel: 22 6-813-532
fax: 22 6-813-143
e-mail: w.nyszk@aon.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

ppłk dypl. dr Maciej KAŹMIERCZAK
tel: 22 6-813-264
e-mail: m.kazmierczak@aon.edu.pl

mjr mgr inż. Zdzisław MALINOWSKI
tel: 22 6-813-612
e-mail: z.malinowski@aon.edu.pl

mjr mgr inż. Dariusz GRALA
tel: 22 6-813-441
e-mail: d.grala@aon.edu.pl

 


Kierownik Zakładu Kierowania Procesami Logistycznymi

dr Krzysztof SZELĄG
tel: 22 6-814-091
fax: 22 6-813-143
e-mail: k.szelag@aon.edu.pl

Kierownik Zakładu Ekonomii i Finansów

dr Janusz OLSZEWSKI
tel: 22 6-814-643
fax: 22 6-813-143
e-mail: j.olszewski@aon.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. Leszek KLANK
tel: 22 6-813-441
e-mail: l.klank@aon.edu.pl

dr hab. Lech KOŚCIELECKI, prof. AON
tel: 22 6-813-177
e-mail: lechkoscielecki@acn.waw.pl

dr hab. Zenon STACHOWIAK, prof. AON
tel: 22 6-813-177
e-mail: zenstach@epf.pl

ppłk dr inż. Sylwester KUREK
tel: 22 6-813-871
e-mail: s.kurek@aon.edu.pl

ppłk dr Konrad STAŃCZYK
tel: 22 6-813-660
e-mail: k.stanczyk@wp.pl

dr Stefan KURINIA
tel: 22 6-814-643
e-mail: stefan.kurinia@sasiedzi.pl

dr Kazimierz ORZECHOWSKI
tel: 22 6- 814-643
e-mail: dr@tektor.pl

dr Józef WRÓBEL
tel: 22 6-814-643
e-mail: j.wrobel50@yahoo.com

mgr Magdalena KAWALEC
tel: 22 6-813-755
e-mail: mkawalec99@wp.pl

mgr Aneta DĘBSKA
tel: 22 6-813-755
email: a.debska@aon.edu.pl

Kierownik Zakładu Podstaw Logistyki

dr inż. Stanisław SMYK
tel: 22 6-813-251
fax: 22 6-813-143
e-mail: s.smyk@aon.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Eugeniusz NOWAK
tel: 22 6-813-312
e-mail: e.nowak@aon.edu.pl

ppłk dr Marek JUSZCZYK
tel: 22 6-814-489
e-mail: m.juszczyk@aon.edu.pl

dr Jacek KUROWSKI
tel: 022 6-814-091
e-mail: j.kurowski@neostrada.pl

mjr mgr inż. Krzysztof ZADOROŻNY
tel: 22 6-814-555
e-mail: k.zadorozny@aon.edu.pl

mgr Katarzyna PIETRZYK
tel: 22 6-813-755
e-mail: katarzyna_pietrzyk@wp.pl

mgr Piotr GRZELAK
tel: 22 6-814-365
e-mail: p.grzelak@aon.edu.pl

Aktualności

Rss

Obowiązkowy kurs wstępny dla nowych studentów

23.09.2016

Informujemy, że w dniu 23.09.2016 r. na platformie LMS ILIAS uruchomiony został kurs wstępny dla wszystkich rozpoczynających naukę na...

77 rocznica Bitwy nad Bzurą

20.09.2016

17 września w Kutnie odbyły się obchody 77 rocznicy Bitwy nad Bzurą. W imieniu kadry Akademii Obrony Narodowej wiązankę złożył...

Zakończenie szkolenia w ramach WKO

16.09.2016

16 września zakończyło się szkolenie grupy komendantów Komend Głównych i Wojewódzkich: Policji, Państwowej Straży...

Zakończenie szkolenia w ramach WKO

09.09.2016

9 września zakończyło się szkolenie grupy kierowników komórek organizacyjnych w Urzędach Wojewódzkich i Urzędach...

Gościnny wykład tureckiego profesora

06.09.2016

6 września Wydział Bezpieczeństwa Narodowego przyjął prof. dr. Tanju Tosuna z Instytutu Stosunków Międzynarodowych EGE...

Kurs rezerw OPBMR batalionów chemicznych

06.09.2016

6 września w Centrum Szkolenia OPBMR w SZ RP rozpoczął się trzytygodniowy kurs oficerów rezerwy OPBMR batalionów...

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!